Revolisyon Entènèt la

Yon tèks Jonel Juste

handRevolisyon Entènèt la, pèsonn pa konn kote l soti. Li pa gen mèt, li pa gen kòd nan kou l. Li lib. Revolisyon sa a se vrèman yon mouvman pèp. Li depase klas sosyal, li pa gen koulè, li tout koulè, li pale tout lang, li sot nan tout kouch sosyal.

Anpil moun pa konprann revolisyon an, mouvman an depase yo, yo pa fin konn sa kap pase. Yo pa ka idantifye ki òganizasyon, ki men ki kache dèyè mouvman sa a, kote l soti, kote l prale. Yo pa tap tann yon mouvman konsa, li bay tout moun kou siprann. Moun sa yo chita yap gade tren an kap pase ak tout boulin (men tren an tèlman long, yo pap janm fin wè l kap pase vre). Alaverite, pa gen yon moun ki dèyè revolisyon sa a, se lemonn antye kap fè l. Se konbyen milya moun ki konekte, kap kominike, brase lide, kèk fwa travay ansanm. Pa gen yon grenn men, se yon bann ak yon pakèt men. Sèl bagay yon moun ka fè, se montre nan tren teknoloji a epi pote kontribisyon pa w. Ou pa ka rete tren an (pa eseye, lap pase sou ou), ou pa ka pretann wap gide tren an oubyen ba l direksyon w vle. Gen moun ki eseye dirije mouvman an nan sans yo, men sa pa mache. Gen moun kap depanse gwo lajan pou gen kontwol revolisyon sa a, sitou biznismann (yo bezwen fè kòb). Gen politisyen kap reve je klè, yo ta renmen gen yon zouti demas konsa anba ponyèt yo pou fè lide yo ak ideyoloji yo pase, pou yo ka gen anpil pouvwa. Gen relijye kap panse menm bagay la tou.

mobile-revolution-sos-30-07-2012

Tout moun ap gade revolisyon sa a, mouvman pep sa ak anvi, dlo ap kouri bò bouch yo. Se premye fwa nan listwa anpil moun konekte konsa. Premye fwa kominikasyon fasil konsa. Premye fwa li fasil pou jwenn moun konsa, pou òganize konsa, pou lanse mouvman konsa, pou planifye konsa. Sa fè anpil moun reve. Kesyon konektivite sa a se gwo zafè.

internet-768x432

Revolisyon Entènèt la se pa sèlman yon kesyon pataje enfòmasyon, se kapasite pou òganize, planifye, dirije pi fasilman san limitasyon tan ak lespas. Ou ka kontwole yon gwoup moun, ou ka fè yo aji nan sans ou vle si w ka kominike ak yo anmenmtan. Moun ka diskite ansanm, yo ka boukante lide sa yo pa janm rankontre. Ou ka ransable sou yon sèl platfòm tout kalte konpetans epi reyalize gwo bagay. Ou ka finanse pwojè, chache moun, patisipe nan reyinyon san w pa jan deplase lakay ou, pandan w nan bis la oswa sou bòl twalèt la. Se ekstrawòdinè. Sak pi enteresan nan revolisyon sa a, li chanje chak jou, li vin pi bon, pi efikas, pi rapid…

Advertisement

Author: jjuste02

Journalist, Communication Specialist, Social Media Marketer, blogger, writer, etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: